Menu Podmiotowe menu ikonka

STWÓRZ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ

STWÓRZ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ DLA DZIECI POZBAWIONYCH OPIEKI ZE STRONY RODZINY NATURALNEJ

PCPR ORPZ w Powiecie Rzeszowskim poszukuje osoby (kandydatów) na rodziny zastępcze.

Celem nadrzędnym dla działań PCPR w Rzeszowie jest zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki ze strony rodziców biologicznych, opieki w rodzinnej pieczy zastępczej czyli w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Dlatego tak ważne dla Powiatu Rzeszowskiego jest tworzenie nowych miejsc w tych formach opieki – pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnych domów dziecka.

Bycie rodziną zastępczą czy prowadzenie rodzinnych domów dziecka jest niewątpliwie wielkim wyzwaniem. Rodzinę zastępczą tworzą osoby – małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, które zapewniają dziecku, pozbawionemu opieki ze strony rodziców, całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności: traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych, zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych, zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań, zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne i religijne, zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka oraz umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodzina zastępcza realizując swoje zadania współpracuje z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z ośrodkiem adopcyjnym.

Kandydaci, po złożeniu wniosku, przechodzą procedurę kwalifikacyjną, która polega na weryfikacji formalnej (właściwe dokumenty), badaniach psychologicznych, wywiadzie pedagogicznym, wizytacji w miejscu zamieszkania oraz szkoleniu.

Dlatego też osoby zainteresowane (kandydaci) powinny udać się do jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego jaką jest organizator rodzinnej pieczy zastępczej w celu złożenia wniosku.

W powiecie rzeszowskim funkcję tę pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, w którym wyznaczono Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z PCPR w Rzeszowie ORPZ: ul. S. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, tel. 17 859 48 23 lub 519 585 391 w godzinach urzędowania 7.30-15.30

Przejdź do wpisu

„SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ” na 2022 rok

„SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ”

„SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ” – Mieszkanie dla absolwenta

Celem programu  jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Przedmiotem dofinansowania jest pokrycie kosztów wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  w celu zwiększenia  niezależności beneficjenta oraz ułatwienia mu aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego jego indywidualne kryterium dostępności. Dofinansowanie obejmuje okres max. 36 miesięcy oraz koszty wynajmu i eksploatacji mieszkania.

 • W pierwszych 12 miesiącach dofinansowanie wynosi 100 %,
 • od 13-24 miesiąca 70% a od
 • od 25-36 miesiąca 40% maksymalnej miesięcznej wysokości kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość miesięcznego dofinansowania do kosztu wynajmu lokalu mieszkalnego zależy od:

 1. a) lokalizacji przedmiotu dofinansowania,
 2. b) aktualnej wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłoszonego przez BGK w programie „Mieszkanie na start” oraz
 3. c) sposobu poruszania się beneficjenta: dla beneficjenta na wózku 38% kwoty w/w wskaźnika, dla beneficjenta bez wózka 28%.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób  z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

2)  posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4) złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

5) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie:  Dostępne mieszkanie – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Treść programu oraz sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie (załącznik do programu): Szczegółowe zasady finansowania programu – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ” – Dostępne mieszkanie

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Przedmiotem dofinansowania są koszty zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, umożliwiającego samodzielne opuszczanie budynku do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta to udokumentowana różnica między ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub różnica wartości mieszkań (przy zamianie) jednak nie więcej niż równowartość iloczynu: 15m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu, który aktualnie posiada na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

            

Zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie:  Dostępne mieszkanie – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Treść programu oraz sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie (załącznik do programu): Szczegółowe zasady finansowania programu – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Wnioski można składać wyłącznie:

 – w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW pod adresem strony: https://sow.pfron.org.pl/

Wnioski dostępne są w systemie SOW.

W przypadku wystąpienia wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił bezpłatną infolinię dla osób korzystających z portalu SOW tel: 800 889 777. Infolinia jest dostępna w godzinach od 9.00 do 17.00.

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP.

Informacje dotyczące realizacji programu można uzyskać  w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów

pod numerem telefonu

519-586-107

Przejdź do wpisu

Zostań wolontariuszem

Zostań wolontariuszem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie chce zachęcić wszystkie osoby, dla których los drugiego człowieka jest ważny, do bezinteresownej pomocy.

Szukamy wolontariuszy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu rzeszowskiego. Od współpracujących z nami wolontariuszy oczekujemy pomocy dzieciom w nauce, organizacji zabaw i czasu wolnego.

Pomoc wolontariuszy ważna jest także dla osób, które doświadczyły przemocy w swojej rodzinie, a teraz znalazły schronienie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie.

Podejmując decyzję o wolontariacie we współpracy z PCPR w Rzeszowie pomożesz dzieciom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, dasz szansę by poczuły się wyjątkowo. Osobom skrzywdzonym pomożesz uwierzyć w ludzką dobroć i szczerość, a także odbudować zachwiane poczucie bezpieczeństwa.

JEŚLI…

- masz ukończone 18 lat,

- dysponujesz wolnym czasem,

- jesteś gotowy by pomagać innym,

- lubisz i chcesz pracować z dziećmi i młodzieżą,

- chcesz rozwijać swoje umiejętności interpersonalne,

- podnieść swoje kwalifikacje zawodowe…

DOŁĄCZ DO NAS!

OFERUJEMY…

- porozumienie dotyczące współpracy,

- miłą i przyjazną atmosferę,

- zaświadczenie o współpracy,

- zwrot kosztów dojazdu,

- zdobycie nowych kwalifikacji

- i inne…

CO ZROBIĆ ŻEBY ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM…

Aby zostać wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie należy zgłosić się do siedziby Centrum, ul. Batorego 9. Tu koordynator wolontariatu opowie o specyfice pracy wolontariuszy w naszej instytucji. Aby ustalić spotkanie zadzwoń pod numer tel. (17) 859 – 48 – 23 wew. 5 (następnie wew. 3), 519 – 585 – 391 lub (17) 859 – 48 – 23 wew. 8, 519 – 585 – 388.

Przejdź do wpisu

Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2023 w powiecie rzeszowskim

Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ''Programu wyrównywania różnic między regionami III'' o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilit...

Przejdź do wpisu

Poszukiwanie lekarza - członka składu orzekającego

Poszukiwanie lekarza - członka składu orzekającego

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie  informuje,  że podejmie współpracę z lekarzem  – członkiem składu orzekającego

Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia o specjalności:

– lekarz ortopeda,

– lekarz laryngolog,

– lekarz okulista,

– lekarz specjalizujący się w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Zadania lekarza w Zespole:

- weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o niezbędne wyniki badań diagnostycznych oraz inne dokumenty związane ze stanem zdrowia osoby zainteresowanej mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;

- udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego;

- wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów:

– orzeczeń o niepełnosprawność,

– orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,

–  orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Warunkiem niezbędnym udziału lekarza – członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie  Podkarpackim, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawność i stopniu niepełnosprawności.

Szkolenia odbywają się w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie i są bezpłatne. Warunkiem zgłoszenia do udziału w szkoleniu jest powołanie osoby zainteresowanej do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o  Niepełnosprawności.

Lekarz – członek składów orzekających zatrudniony będzie w Zespole na podstawie umowy zlecenia . Przedmiotem umowy będzie wydanie stosownego orzeczenia, za które zleceniobiorca otrzymuje ustalone wynagrodzenie.

Składy orzekające Zespołu zbierają się w siedzibie Powiatowego Zespołu  do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie, przy ulicy Batorego 9, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, od poniedziałku do piątku. 

Szczegółowych informacji udziela Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  Pani Agnieszka Capińska tel. 519-586-107. 

Przejdź do wpisu

Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2023 w powiecie rzeszowskim

Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY  s p e c j a l i s t y w Zespole Organizacyjno – Kadrowym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Rzeszowie

ul. Batorego 9

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 s p e c j a l i s t y

w Zespole Organizacyjno – Kadrowym

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

       umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. nieposzlakowana opinia,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie,
 4. co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 4 lata w jednostkach samorządu terytorialnego,
 5. znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 6. znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,
 7. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 8. znajomość przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 2. umiejętność obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów e-doc,
 3. umiejętność obsługi poczty elektronicznej i platformy teleinformatycznej e-PUAP,
 4. umiejętność obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego (Word, Excel),
 5. zdyscyplinowanie, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 6. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 7. umiejętności i kompetencje pod kątem komunikacji (kursy, szkolenia itp.).

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

Obsługa kancelaryjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie,
     oraz obsługa klientów PCPR, a w tym

 1. obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów e-doc,
 2. obsługa poczty elektronicznej i platformy teleinformatycznej e-PUAP
 3. prowadzenie spraw administracyjno- biurowych,
 4. prowadzenie korespondencji z urzędami, instytucjami,
 5. archiwizacja dokumentacji bieżącej PCPR w Rzeszowie.
 6. wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie niepełnosprawności dla osób poniżej 16-go roku życia, o stopniu niepełnosprawności oraz o uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 7. wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowania dla osób niepełnosprawnych  ze środków PRFON,
 8. informowanie osób niepełnosprawnych o prawach i uprawnieniach,
 9. profesjonalna obsługa klientów.

 1. Informacja o  warunkach pracy na stanowisku:
 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,
 2. praca na miejscu i wyjścia służbowe poza zakład pracy,
 3. praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie,
 4. praca w budynku na I piętrze z windą.

 1. Wymagane dokumenty

Do dokumentów wymaganych od kandydatów biorących udział w naborze należą:

 1. list motywacyjny ze szczegółowym opisem doświadczenia zawodowego,
 2. kwestionariusz osobowy – (wzór załącznik nr 1),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, 
 6. kserokopie posiadanych opinii i referencji,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw
  z publicznych – (wzór załącznik nr 2),
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – (wzór załącznik nr 2),
 9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  – (wzór załącznik nr 2),
 10. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii – (wzór załącznik nr 2),
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) –
  (wzór załącznik nr 3),
 12. oświadczenie o stanie zdrowia.

 1.  Informacje dodatkowe.
 1. W miesiącu styczniu 2023r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zwanym dalej też PCPR, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej był wyższy
  niż 6 %.
 2. Wyłoniony w drodze naboru kandydat na pracownika samorządowego zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 3. Oferty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty w Zespole Organizacyjno - Kadrowym w PCPR” osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Batorego 9, Kancelaria pok. 211 do dnia 13 lutego 2023r. do godz. 15.30. lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów. Decyduje data wpływu do urzędu.
 4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej PCPR.
 5. Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Rzeszowie po określonym wyżej terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 6. List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie
o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru

Przejdź do wpisu

Nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obszary wsparcia obejmują:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja barier transportowych:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.
 
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu słuchu z jednoczesnymi trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 –  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

TERMINY NABORU WNIOSKÓW

Moduł I
od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r.

Moduł II
od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023)
od 01.09.2023 r. do 10.10.2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024)

Wnioski można składać:

– w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów

 – w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW pod adresem strony: https://sow.pfron.org.pl/

Wnioski dostępne są w systemie SOW.

W przypadku wystąpienia wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił bezpłatną infolinię dla osób korzystających z portalu SOW tel: 800 889 777. Infolinia jest dostępna w godzinach od 9.00 do 17.00.

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP.

Informacje dotyczące realizacji programu w 2023 roku można uzyskać

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów

pod numerem telefonu

519-585-427 ,

na stronach internetowych:

https://bip.pcpr.powiat.rzeszowski.pl/

www.pcpr.powiat.rzeszowski.pl

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl

Przejdź do wpisu

Nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Przejdź do wpisu

Ważna informacja

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie informuje, że w  związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego przestają obowiązywać przepisy pozwalające n...

Przejdź do wpisu

Dane kontaktowe

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

ul. Stefana Batorego 9

35-005 Rzeszów

Telefon:

(17) 859 – 48 – 23 w. 1

519 – 585 - 857

E-mail:

pcpr@powiat.rzeszow.pl

Facebook:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Strona BIP:

https://bip.pcpr.powiat.rzeszowski.pl

Strona www:

https://pcpr.powiat.rzeszowski.pl

Informacje publiczne zamieszczone na niniejszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej obejmują informacje i dokumenty umieszczone od dnia 19.07.2012 r. Informacje zamieszczone przed 19.07.2012 r. dostępne są pod adresem.

http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/bip/powiat/rzeszowski/pcpr.htm

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Rzeszowie

ul. Batorego 9

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 p o d i n s p e k t o r a

w Zespole Organizacyjno – Kadrowym

 

 

1.    Wymagania niezbędne:

1)        obywatelstwo polskie,

2)        pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

3)        niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

       umyślne przestępstwo skarbowe,

4)        nieposzlakowana opinia,

5)        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

6)        wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek lub specjalność: administracja

7)        co najmniej 4 - letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata w jednostkach samorządu terytorialnego,

8)        znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,

9)        znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,

10)    znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

11)    znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym,

 

2.    Wymagania dodatkowe:

1)   umiejętność obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów e-doc,

2)   umiejętność obsługi poczty elektronicznej i platformy teleinformatycznej e-PUAP,

3)   umiejętność obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego (Word, Excel),

4)   zdyscyplinowanie, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,

5)   prawo jazdy kat. B.

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

1)   prowadzenie archiwum zakładowego PCPR w Rzeszowie, w tym:

a)    nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych,

b)   przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji,

c)    przeprowadzanie skontrum (kontrola zasobów archiwalnych) dokumentacji,

d)   nadzór nad porządkiem i warunkami technicznymi pomieszczeń archiwum,

e)    udostępnianie przechowywanej dokumentacji,

f)    przeprowadzanie kwerend archiwalnych, sporządzenie sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji,

g)   przygotowanie dokumentacji niearchiwalnej do brakowania.

2)   prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów osobowych,

3)   prowadzenie spraw administracyjnych związanych z działalnością jednostki, w tym: prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych, likwidacji zbędnego wyposażenia, nadzór nad zarządzanie gospodarką materiałową, zaopatrzenie),

4)   wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowania dla osób niepełnosprawnych  ze środków PRFON,

5)   informowanie osób niepełnosprawnych o prawach i uprawnieniach,

6)   prowadzenie korespondencji z instytucjami i urzędami,

7)   obsługa klientów i kancelarii.

 

4.    Informacja o  warunkach pracy na stanowisku:

1.    praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,

2.    praca na miejscu i wyjścia służbowe poza zakład pracy,

3.    praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie,

4.    praca w budynku na I piętrze z windą.

 

5.    Wymagane dokumenty

Do dokumentów wymaganych od kandydatów biorących udział w naborze należą:

1)        list motywacyjny ze szczegółowym opisem doświadczenia zawodowego,

2)        kwestionariusz osobowy – (wzór załącznik nr 1),

3)        kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4)        kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,

5)        kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, 

6)        kserokopie posiadanych opinii i referencji,

7)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw
z publicznych – (wzór załącznik nr 2),

8)        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – (wzór załącznik nr 2),

9)        oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  – (wzór załącznik nr 2),

10)    oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii – (wzór załącznik nr 2),

11)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) –
(wzór załącznik nr 3),

12)    oświadczenie o stanie zdrowia.

 

6.         Informacje dodatkowe.

1.      W październiku 2023r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zwanym dalej też PCPR, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej był wyższy
niż 6 %.

2.      Wyłoniony w drodze naboru kandydat na pracownika samorządowego zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

3.      Oferty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Zespole Organizacyjno - Kadrowym w PCPR” osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Batorego 9, Kancelaria pok. 211 do dnia 11 grudnia 2023r. do godz. 15.30. lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów. Decyduje data wpływu do urzędu.

4.      Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej PCPR.

5.      Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Rzeszowie po określonym wyżej terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

6.      List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

7.      Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie
o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Rzeszowie

ul. Batorego 9

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

s p e c j a l i s t y 

w Zespole ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej

osób niepełnosprawnych

 

1.    Wymagania niezbędne:

1)        obywatelstwo polskie,

2)        pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

3)        niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

       umyślne przestępstwo skarbowe,

4)        nieposzlakowana opinia,

5)        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

6)        wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku lub specjalności administracja,

7)        co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata w jednostkach samorządu terytorialnego,

8)        znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,

9)        znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,

10)    znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

11)    znajomość przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

12)    znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

2.    Wymagania dodatkowe:

1)   doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,

2)   umiejętność obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów e-doc,

3)   umiejętność obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego (Word, Excel)

4)   umiejętność obsługi platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia,

5)   zdyscyplinowanie, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,

6)   łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

7)   prawo jazdy kat. B.

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
a w szczególności:

1)   rozpatrywanie wniosków o przyznanie dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

2)   realizacja zadania dotyczącego Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz rozliczeń z tym związanych,

3)   realizacja zadań zleconych Powiatowi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych programów celowych,

4)   sporządzanie sprawozdawczości, analiz,

5)   prowadzenie monitoringu i rozliczeń finansowych,

6)   udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

7)   praca w systemie elektronicznego obiegu dokumentów e-doc,

8)   praca na platformie SOW – Systemu Obsługi Wsparcia,

9)   doradztwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

4.    Informacja o  warunkach pracy na stanowisku:

1.    praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,

2.    praca na miejscu i wyjazdy w teren,

3.    praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie,

4.    praca w budynku na I piętrze z windą,

 

5.    Wymagane dokumenty

Do dokumentów wymaganych od kandydatów biorących udział w naborze należą:

1)        list motywacyjny ze szczegółowym opisem doświadczenia zawodowego,

2)        kwestionariusz osobowy – (wzór załącznik nr 1),

3)        kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4)        kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,

5)        kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, 

6)        kserokopie posiadanych opinii i referencji,

7)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw
z publicznych – (wzór załącznik nr 2),

8)        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – (wzór załącznik nr 2),

9)        oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  – (wzór załącznik nr 2),

10)    oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii – (wzór załącznik nr 2),

11)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) –
(wzór załącznik nr 3),

12)    oświadczenie o stanie zdrowia.

 

6.         Informacje dodatkowe.

1.      W październiku 2023r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zwanym dalej też PCPR, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej był wyższy
niż 6 %.

2.      Wyłoniony w drodze naboru kandydat na pracownika samorządowego zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

3.      Oferty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty w Zespole ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w PCPR” osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Batorego 9, Kancelaria pok. 211 do dnia 11  grudnia  2023r. do godz.15.30. lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów. Decyduje data wpływu do urzędu.

4.      Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej PCPR.

5.      Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Rzeszowie po określonym wyżej terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

6.      List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

7.      Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie
o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 

 

 

 

Przejdź do wpisu

2023 rok - Koszty utrzymania i odpłatności za pobyt w DPS

2023 rok - Koszty utrzymania i odpłatności za pobyt w DPS

KOSZT UTRZYMANIA

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Koszt ten stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do  tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby w dniu jej skierowania.

Postępowanie w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej prowadzi ośrodek pomocy społecznej, który skierował osobę do DPS.

 

Przejdź do wpisu