Menu Podmiotowe menu ikonka

STWÓRZ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ

STWÓRZ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ DLA DZIECI POZBAWIONYCH OPIEKI ZE STRONY RODZINY NATURALNEJ

PCPR ORPZ w Powiecie Rzeszowskim poszukuje osoby (kandydatów) na rodziny zastępcze.

Celem nadrzędnym dla działań PCPR w Rzeszowie jest zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki ze strony rodziców biologicznych, opieki w rodzinnej pieczy zastępczej czyli w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Dlatego tak ważne dla Powiatu Rzeszowskiego jest tworzenie nowych miejsc w tych formach opieki – pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnych domów dziecka.

Bycie rodziną zastępczą czy prowadzenie rodzinnych domów dziecka jest niewątpliwie wielkim wyzwaniem. Rodzinę zastępczą tworzą osoby – małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, które zapewniają dziecku, pozbawionemu opieki ze strony rodziców, całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności: traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych, zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych, zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań, zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne i religijne, zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka oraz umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodzina zastępcza realizując swoje zadania współpracuje z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z ośrodkiem adopcyjnym.

Kandydaci, po złożeniu wniosku, przechodzą procedurę kwalifikacyjną, która polega na weryfikacji formalnej (właściwe dokumenty), badaniach psychologicznych, wywiadzie pedagogicznym, wizytacji w miejscu zamieszkania oraz szkoleniu.

Dlatego też osoby zainteresowane (kandydaci) powinny udać się do jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego jaką jest organizator rodzinnej pieczy zastępczej w celu złożenia wniosku.

W powiecie rzeszowskim funkcję tę pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, w którym wyznaczono Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z PCPR w Rzeszowie ORPZ: ul. S. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, tel. 17 859 48 23 lub 519 585 391 w godzinach urzędowania 7.30-15.30

Przejdź do wpisu

Zostań wolontariuszem

Zostań wolontariuszem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie chce zachęcić wszystkie osoby, dla których los drugiego człowieka jest ważny, do bezinteresownej pomocy.

Szukamy wolontariuszy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu rzeszowskiego. Od współpracujących z nami wolontariuszy oczekujemy pomocy dzieciom w nauce, organizacji zabaw i czasu wolnego.

Pomoc wolontariuszy ważna jest także dla osób, które doświadczyły przemocy w swojej rodzinie, a teraz znalazły schronienie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie.

Podejmując decyzję o wolontariacie we współpracy z PCPR w Rzeszowie pomożesz dzieciom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, dasz szansę by poczuły się wyjątkowo. Osobom skrzywdzonym pomożesz uwierzyć w ludzką dobroć i szczerość, a także odbudować zachwiane poczucie bezpieczeństwa.

JEŚLI…

- masz ukończone 18 lat,

- dysponujesz wolnym czasem,

- jesteś gotowy by pomagać innym,

- lubisz i chcesz pracować z dziećmi i młodzieżą,

- chcesz rozwijać swoje umiejętności interpersonalne,

- podnieść swoje kwalifikacje zawodowe…

DOŁĄCZ DO NAS!

OFERUJEMY…

- porozumienie dotyczące współpracy,

- miłą i przyjazną atmosferę,

- zaświadczenie o współpracy,

- zwrot kosztów dojazdu,

- zdobycie nowych kwalifikacji

- i inne…

CO ZROBIĆ ŻEBY ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM…

Aby zostać wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie należy zgłosić się do siedziby Centrum, ul. Batorego 9. Tu koordynator wolontariatu opowie o specyfice pracy wolontariuszy w naszej instytucji. Aby ustalić spotkanie zadzwoń pod numer tel. (17) 859 – 48 – 23 wew. 5 (następnie wew. 3), 519 – 585 – 391 lub (17) 859 – 48 – 23 wew. 8, 519 – 585 – 388.

Przejdź do wpisu

Informacja o ograniczeniach w obsłudze klientów

Ogłoszenie o ograniczeniach w obsłudze klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uprzejmie informuje, że mając na cel...

Przejdź do wpisu

Poszukiwanie lekarza - członka składu orzekającego

Poszukiwanie lekarza - członka składu orzekającego

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie  informuje,  że podejmie współpracę z lekarzem  – członkiem składu orzekającego

Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia o specjalności:

– lekarz ortopeda,

– lekarz laryngolog,

– lekarz okulista,

– lekarz specjalizujący się w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Zadania lekarza w Zespole:

- weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o niezbędne wyniki badań diagnostycznych oraz inne dokumenty związane ze stanem zdrowia osoby zainteresowanej mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;

- udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego;

- wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów:

– orzeczeń o niepełnosprawność,

– orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,

–  orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Warunkiem niezbędnym udziału lekarza – członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie  Podkarpackim, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawność i stopniu niepełnosprawności.

Szkolenia odbywają się w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie i są bezpłatne. Warunkiem zgłoszenia do udziału w szkoleniu jest powołanie osoby zainteresowanej do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o  Niepełnosprawności.

Lekarz – członek składów orzekających zatrudniony będzie w Zespole na podstawie umowy zlecenia . Przedmiotem umowy będzie wydanie stosownego orzeczenia, za które zleceniobiorca otrzymuje ustalone wynagrodzenie.

Składy orzekające Zespołu zbierają się w siedzibie Powiatowego Zespołu  do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie, przy ulicy Batorego 9, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, od poniedziałku do piątku. 

Szczegółowych informacji udziela Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  Pani Agnieszka Capińska tel. 519-586-107. 

Przejdź do wpisu

2022 rok - Koszty utrzymania i odpłatności za pobyt w DPS

2022 rok - Koszty utrzymania i odpłatności za pobyt w DPS

KOSZT UTRZYMANIA

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Koszt ten stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do  tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby w dniu jej skierowania.

Postępowanie w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej prowadzi ośrodek pomocy społecznej, który skierował osobę do DPS.

Przejdź do wpisu

Dane kontaktowe

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

ul. Stefana Batorego 9

35-005 Rzeszów

Telefon:

(17) 859 – 48 – 23 w. 1

519 – 585 - 857

E-mail:

pcpr@powiat.rzeszow.pl

Facebook:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Strona BIP:

https://bip.pcpr.powiat.rzeszowski.pl

Strona www:

https://pcpr.powiat.rzeszowski.pl

Informacje publiczne zamieszczone na niniejszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej obejmują informacje i dokumenty umieszczone od dnia 19.07.2012 r. Informacje zamieszczone przed 19.07.2012 r. dostępne są pod adresem.

http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/bip/powiat/rzeszowski/pcpr.htm

Przejdź do wpisu