Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Informujemy, że Państowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program dotyczący wsparcia dla poszkodowanych przez żywioł osób niepełnosprawnych. Szczegóły dostępne są na stronie Funduszu pod linkiem . W przypadku zainteresowania programem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Podstawowe informacje:

Do kogo adresowana jest pomoc?
Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:
  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia
zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu?
Każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać:

  • w ramach Modułu I programu jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę oraz, że pomoc w ramach Modułu I nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego.
  • w ramach Modułu II programu jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).
Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2019-08-06
Opublikował w BIP: Jacek Górak 2019-08-06 09:34:00
Modyfikował: Jacek Górak 2019-08-06 09:36:39
Liczba wyświetleń: 58029
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-08-06 09:36:39
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2019-08-06 09:35:36
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2019-08-06 09:35:09
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2019-08-06 09:33:38 Utworzono treść Jacek Górak Szukaj
        Porównaj