Menu Podmiotowe menu ikonka

Likwidacja barier architektonicznych

PROCEDURA PRZYZNAWANIA I REALIZACJI DOFINANSOWANIA NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RZESZOWSKIM
 

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 
Przebieg postępowania:
 
1. Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy

 
O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego w którym stale zamieszkują.
 
2. Sposób składania wniosku.
 
Wnioski o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych można otrzymać oraz złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w dowolnym czasie. W przypadku niekompletnego wniosku wnioskodawca ma obowiązek uzupełnić braki w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia w tej sprawie pod rygorem wykluczenia jego wniosku z dalszego postępowania.
 

3. Przyznawanie dofinansowania.
 
Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej ze środków Funduszu i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 
Pracownik PCPR wykonuje u wnioskodawców wizje lokalne w celu ustalenia, czy informacje podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku podania nieprawdziwych informacji wniosek zostaje wykluczony z dalszego postępowania.
 
Rozdział dofinansowań zostaje potwierdzony Protokołem. W pierwszej kolejności przyznawane są dofinansowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a następnie wnioski pozostałych osób niepełnosprawnych.
 
Wizje lokalne są w pierwszej kolejności wykonywane u osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przypadku braku środków na realizację zadania, wizji lokalnych nie wykonuje się. Jeżeli w trakcie roku kalendarzowego na likwidację barier architektonicznych zostaną pozyskane dodatkowe fundusze, wówczas wykonywane są kolejne wizje lokalne.
 
4. Realizacja zadania.
 
O otrzymanym dofinansowaniu wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie. W terminie do 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyznanym dofinansowaniu wnioskodawca ma obowiązek dostarczyć kosztorys planowanych prac wykonany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych KNR lub równoważne wraz z projektem technicznym lub szkicem przedstawiającym zakres prac – stan istniejący i po adaptacji. W koniecznych przypadkach wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na budowę.
 
W przypadku nieuzasadnionego nie doręczenia w/w dokumentów dofinansowanie zostaje cofnięte i przekazane kolejnym oczekującym wnioskodawcom, w pozostałych sytuacjach zostaje wyznaczony dodatkowy termin.
 
Po zatwierdzeniu przedłożonego kosztorysu zostaje podpisana z wnioskodawcą umowa, w której określony zostaje zakres prac, kwota dofinansowania oraz termin realizacji zadania. Wnioskodawca zawiera następnie umowę na wykonanie prac z podmiotem gospodarczym świadczącym usługi w zakresie budownictwa. W trakcie wykonywania prac pracownik PCPR w razie potrzeby dokonuje ich kontroli. O zrealizowaniu prac wnioskodawca informuje w terminie do 7 dni od ich zakończenia. Pracownik PCPR przyjeżdża na odbiór, gdzie w obecności wnioskodawcy i wykonawcy robót budowlanych spisuje w 3 egzemplarzach protokół odbioru, w którym wykonawca udziela co najmniej rocznej gwarancji na wykonane prace. Wykonawca wystawia fakturę za wykonane roboty, a wnioskodawca przedstawia dowód wpłaty wymaganego 5% wkładu własnego (o ile nie ustalono procentu wkładu własnego w innej wysokości). Kwota dofinansowania zostaje przekazana w wyznaczonym w umowie terminie od odbioru prac przelewem na konto wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie może uczestniczyć podczas odbioru, w protokole zostaje wyznaczony termin na dostarczenie faktury wraz z dowodem wpłaty wkładu własnego jak również pisemnej gwarancji na wykonany zakres prac określonych w umowie. W przypadku, gdy Wnioskodawca wpłaci Wykonawcy oprócz wymaganego wkładu własnego również część (lub całość) kwoty przyznanego dofinansowania, wówczas Wykonawca otrzymuje odpowiednio pomniejszone dofinansowanie, a pozostała kwota jest przekazywana Wnioskodawcy.

Wniosek do pobrania znajduje się w zakładce Druki wniosków do pobrania.

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2012-06-04
Opublikował w BIP: Jacek Górak 2012-06-04 12:04:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2016-03-25 00:00:00
Modyfikował: Administrator Bip 2022-02-03 09:30:08
Liczba wyświetleń: 3911
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-03 09:30:08 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 09:30:08 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 09:30:08 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator Bip Szukaj
2020-12-16 09:01:17 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2020-12-16 09:01:17
 • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2019-01-14 11:23:18
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2016-03-25 09:08:56
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Jacek Górak Szukaj
2016-03-25 09:08:15
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Jacek Górak Szukaj
2015-06-12 11:38:38
 • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2015-06-08 15:01:04
 • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2015-05-29 10:53:53
 • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2012-06-05 12:29:48 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2012-06-04 12:04:10 Utworzono treść Jacek Górak Szukaj
        Porównaj