Menu Podmiotowe menu ikonka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Rzeszowie

ul. Batorego 9

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 s p e c j a l i s t y

w Zespole Organizacyjno – Kadrowym

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

       umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. nieposzlakowana opinia,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie,
 4. co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 4 lata w jednostkach samorządu terytorialnego,
 5. znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 6. znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,
 7. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 8. znajomość przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 2. umiejętność obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów e-doc,
 3. umiejętność obsługi poczty elektronicznej i platformy teleinformatycznej e-PUAP,
 4. umiejętność obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego (Word, Excel),
 5. zdyscyplinowanie, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 6. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 7. umiejętności i kompetencje pod kątem komunikacji (kursy, szkolenia itp.).

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

Obsługa kancelaryjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie,
     oraz obsługa klientów PCPR, a w tym

 1. obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów e-doc,
 2. obsługa poczty elektronicznej i platformy teleinformatycznej e-PUAP
 3. prowadzenie spraw administracyjno- biurowych,
 4. prowadzenie korespondencji z urzędami, instytucjami,
 5. archiwizacja dokumentacji bieżącej PCPR w Rzeszowie.
 6. wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie niepełnosprawności dla osób poniżej 16-go roku życia, o stopniu niepełnosprawności oraz o uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 7. wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowania dla osób niepełnosprawnych  ze środków PRFON,
 8. informowanie osób niepełnosprawnych o prawach i uprawnieniach,
 9. profesjonalna obsługa klientów.

 1. Informacja o  warunkach pracy na stanowisku:
 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,
 2. praca na miejscu i wyjścia służbowe poza zakład pracy,
 3. praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie,
 4. praca w budynku na I piętrze z windą.

 1. Wymagane dokumenty

Do dokumentów wymaganych od kandydatów biorących udział w naborze należą:

 1. list motywacyjny ze szczegółowym opisem doświadczenia zawodowego,
 2. kwestionariusz osobowy – (wzór załącznik nr 1),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, 
 6. kserokopie posiadanych opinii i referencji,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw
  z publicznych – (wzór załącznik nr 2),
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – (wzór załącznik nr 2),
 9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  – (wzór załącznik nr 2),
 10. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii – (wzór załącznik nr 2),
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) –
  (wzór załącznik nr 3),
 12. oświadczenie o stanie zdrowia.

 1.  Informacje dodatkowe.
 1. W miesiącu styczniu 2023r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zwanym dalej też PCPR, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej był wyższy
  niż 6 %.
 2. Wyłoniony w drodze naboru kandydat na pracownika samorządowego zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 3. Oferty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty w Zespole Organizacyjno - Kadrowym w PCPR” osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Batorego 9, Kancelaria pok. 211 do dnia 13 lutego 2023r. do godz. 15.30. lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów. Decyduje data wpływu do urzędu.
 4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej PCPR.
 5. Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Rzeszowie po określonym wyżej terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 6. List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie
o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2023-02-02
Opublikował w BIP: Agnieszka Capińska 2023-02-02 11:26:40
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2023-02-02 00:00:00
Modyfikował: Agnieszka Capińska 2023-02-02 12:58:50
Liczba wyświetleń: 238
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-02 12:58:50 Dodano pliki Agnieszka Capińska Szukaj
2023-02-02 12:58:23 Usunięto plik Agnieszka Capińska Szukaj
2023-02-02 11:45:10 Zmieniono datę przejścia do archiwum Agnieszka Capińska Szukaj
2023-02-02 11:38:09 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Agnieszka Capińska Szukaj
2023-02-02 11:26:40 Dodano dokument Agnieszka Capińska Szukaj
2023-02-02 11:28:28 Aktualizacja Agnieszka Capińska Szukaj
2023-02-02 11:28:28 Aktualizacja Agnieszka Capińska Szukaj
2023-02-02 11:28:28 Aktualizacja Agnieszka Capińska Szukaj
2023-02-02 11:28:28 Aktualizacja Agnieszka Capińska Szukaj
        Porównaj