Menu Podmiotowe menu ikonka

Odpłatność rodziców biologicznych

- Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę   w wysokości: przyznanych świadczeń rodzinie zastępczej, średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,  w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

- Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie.

- Opłatę ponoszą również rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza została zawieszona czy ograniczona.

- Opłatę ustala się w toku postępowania administracyjnego, nie jest przeprowadzany wywiad środowiskowy.

- Opłatę ustala w drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka czy placówce opiekuńczo-wychowawczej.

- Rada powiatu określa w drodze uchwały szczegółowe warunki umorzenia w całości lub  w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty – Uchwała Nr XXXVIII/429/18 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 15.06.2018 r., zmieniana Uchwałą Nr XLI/458/18  z dnia 12.09.2018 r.

- Rodzice zobowiązani do opłaty mogą na każdym etapie postępowania administracyjnego brać w nim czynny udział, zgłaszać wnioski, dowody. Przesłanki do  ewentualnego umorzenia  w całości lub  w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty winny być udokumentowane przez zobowiązanego.


Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2012-06-27
Opublikował w BIP: Jacek Górak 2012-06-27 15:15:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2019-01-14 12:22:00
Modyfikował: Administrator Bip 2022-02-10 09:42:44
Liczba wyświetleń: 3698
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-10 09:42:44 Zmieniono tytuł dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-10 09:42:44 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-10 09:42:44 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-10 09:42:44 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator Bip Szukaj
2019-01-14 12:22:13 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2019-01-14 12:22:13
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2015-05-29 10:46:21
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2012-06-29 12:01:48 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2012-06-27 15:15:05 Utworzono treść Jacek Górak Szukaj
        Porównaj