Menu Podmiotowe menu ikonka

Pomoc dla pełnoletnich wychowanków - usamodzielnienia

Wychowankowie pieczy zastępczej:

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osobie (zwanej dalej osobą usamodzielnianą) opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną przyznawana jest pomoc na:

- kontynuowanie nauki,

- usamodzielnienie,

- zagospodarowanie.

Ponadto osobom usamodzielnianym udzielana jest pomoc w uzyskaniu:

- odpowiednich warunków mieszkaniowych,

- zatrudnienia.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która:

- została umieszczona w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu,

- przebywała w pieczy zastępczej co najmniej: trzy lata (w przypadku osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną), jeden rok (w przypadku osoby opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną),

- złożyła odpowiedni wniosek,

- posiada zatwierdzony przez dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie (PCPR) indywidualny program usamodzielnienia.

Pomoc na usamodzielnienie i pomoc na kontynuowanie nauki, na wniosek osoby zainteresowanej, udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby usamodzielnianej przed umieszczeniem w pieczy zastępczej (skierowaniem do właściwej placówki czy rodziny zastępczej).

Pomoc na kontynuowanie nauki:

- osoba usamodzielniana kontynuuje naukę w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, na uczelni, na kursach, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,

- pomoc przyznawana jest nie dłużej niż do 25 roku życia,

= pomoc nie jest uzależniona od sytuacji finansowej osoby usamodzielnianej.

Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje, gdy osoba usamodzielniana:

- kontynuuje naukę w szkole lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę oraz utrzymanie,
- bez uzasadnionej przyczyny zmieniła miejsce nauki trzykrotnie na tym samym etapie edukacyjnym,
- została umieszczona w zakładzie karnym.

Pomoc na usamodzielnienie:

- wysokość pomocy uzależniona jest od czasu i formy pieczy zastępczej, w której przebywała osoba usamodzielniana,
- pomoc może być wypłacona jednorazowo lub w ratach, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia,
- pomoc uzależniona jest od dochodu osoby usamodzielnianej – 1200zł na osobę (dochód obliczany na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych),
- pomoc jest wypłacana po zakończeniu nauki, pobierania pomocy na kontynuowanie nauki.

Pomoc w uzyskaniu właściwych warunków mieszkaniowych, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej, na jej wniosek.

Pomoc na zagospodarowanie:

- pomoc jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia,
- pomoc może być przyznana w formie rzeczowej.

Pomocy udziela starosta za pośrednictwem dyrektora PCPR właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

Do pomocy dla osób usamodzielnianych stosuje się odpowiedni przepisy dotyczące nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia te podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wychowankowie MOW:

Pomoc dla wychowanków opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze jest udzielana na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Pomoc przysługuje wychowankom skierowanym na pobyt całodobowy, na podstawie orzeczenia sądu. Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki przysługuje wychowankom, którzy przebywali w w/w placówkach co najmniej rok. W przypadku wychowanków opuszczających specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i domy pomocy społecznej, pomoc na usamodzielnienie przysługuje osobom zdolnym do samodzielnej egzystencji.

Pomoc na usamodzielnienie przysługuje osobom opuszczającym dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, w placówce opiekuńczo – wychowawczej zapewniającej całodobową opiekę, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym albo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Osobie usamodzielnianej przyznaje się pomoc na:

- kontynuowanie nauki
 - usamodzielnienie
 - zagospodarowanie

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego z pomocy społecznej.

Ponadto udziela się pomocy w uzyskaniu:

- odpowiednich warunków mieszkaniowych
- zatrudnienia

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych obejmuje m.in. skierowanie wychowanka do mieszkania chronionego. W powiecie rzeszowskim funkcjonuje mieszkanie chronione treningowe jako forma wsparcia dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady dla nieletnich, objętych procesem usamodzielnienia oraz dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, pochodzących z terenu powiatu rzeszowskiego.

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2022-02-08
Opublikował w BIP: Administrator Bip 2022-02-09 13:00:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2022-02-09 13:00:00
Modyfikował: Administrator Bip 2022-02-09 13:48:40
Liczba wyświetleń: 497
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-09 13:48:40 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-09 13:36:07 Dodano dokument Administrator Bip Szukaj
2022-02-09 13:36:01 Dodano podgląd dokumentu Administrator Bip Szukaj
        Porównaj