Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprzęt rehabilitacyjny

PROCEDURA PRZYZNAWANIA I REALIZACJI DOFINANSOWANIA NA ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB PRAWNYCH

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
 
1. Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy.
 
O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
 
2. Sposób składania wniosku.
 

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. W przypadku niekompletnego wniosku wnioskodawca ma obowiązek uzupełnić braki w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia w tej sprawie pod rygorem wykluczenia jego wniosku z dalszego postępowania.
 
3. Ocena wniosku.
 
Wnioski o dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny są rozpatrywane na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych.
 
4. Przyznawanie dofinansowania.
 
Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W przypadku podania nieprawdziwych informacji wniosek zostaje wykluczony z dalszego postępowania.
 
5. Realizacja zadania.
 
O otrzymanym dofinansowaniu wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie. Następnie zostaje podpisana z wnioskodawcą umowa, w której określony zostaje przedmiot dofinansowania, kwota dofinansowania oraz termin realizacji zadania. Sprzedawca urządzenia wystawia fakturę a wnioskodawca dokonuje wpłaty wymaganego 20% wkładu własnego (o ile nie ustalono procentu wkładu własnego w innej wysokości). Kwota dofinansowania zostaje przekazana w terminie 14 dni od złożenia faktury przelewem na konto sprzedawcy.


Wniosek do pobrania znajduje się w zakładce Druki wniosków do pobrania.

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2012-06-05
Opublikował w BIP: Jacek Górak 2012-06-05 12:28:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2019-01-14 11:17:00
Modyfikował: Administrator Bip 2022-02-03 09:15:34
Liczba wyświetleń: 2358
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-03 09:15:34 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 09:15:11 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 09:15:11 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 09:15:11 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator Bip Szukaj
2019-01-14 11:17:19 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2019-01-14 11:17:19
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Jacek Górak Szukaj
2015-05-29 10:53:07
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2012-06-05 12:28:11 Utworzono treść Jacek Górak Szukaj
        Porównaj