Menu Podmiotowe menu ikonka

USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA-PRZEWODNIKA

PROCEDURA PRZYZNAWANIA I REALIZACJI DOFINANSOWANIA NA USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA-PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RZESZOWSKIM
 

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 
 
Przebieg postępowania:
 
1. Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy.

 
O dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody.
 
2. Sposób składania wniosku.
 
Wnioski o dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika można otrzymać oraz złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w każdym czasie. W przypadku niekompletnego wniosku wnioskodawca ma obowiązek uzupełnić braki w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia w tej sprawie pod rygorem wykluczenia jego wniosku z dalszego postępowania.
 
3. Ocena wniosku.
 
Wnioski o dofinansowania na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika są rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku. O sposobie rozpatrzenia wniosku strona jest informowana w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.
 
4. Przyznawanie dofinansowania.
 
Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.
 
W przypadku podania nieprawdziwych informacji wniosek zostaje wykluczony z dalszego postępowania.
 
 
5. Realizacja zadania.
 
O otrzymanym dofinansowaniu wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie. Następnie zostaje podpisana z wnioskodawcą umowa, w której określony zostaje przedmiot dofinansowania, kwota dofinansowania oraz termin realizacji zadania. Wykonawca usługi (który musi być wpisany rejestrze Wojewody) wystawia fakturę, a wnioskodawca dostarcza ją do siedziby PCPR zgodnie z zawartą umową. Kwota dofinansowania zostaje przekazana przelewem na konto wykonawcy usługi lub w przypadku pokrycia przez wnioskodawcę kosztów wykonania usługi, kwota dofinansowania zostaje przelana na jego konto lub wypłacona w kasie Starostwa.

Wniosek do pobrania znajduje się w zakładce Druki wniosków do pobrania.

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2012-07-18
Opublikował w BIP: Jacek Górak 2012-07-18 12:17:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2019-01-14 11:18:00
Modyfikował: Administrator Bip 2022-02-03 09:42:29
Liczba wyświetleń: 2709
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-03 09:42:29 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 09:42:29 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 09:42:29 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator Bip Szukaj
2019-01-14 11:18:10 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2019-01-14 11:18:10
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2015-06-12 13:11:03
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2012-07-18 13:51:18 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2012-07-18 12:18:03 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2012-07-18 12:17:29 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2012-07-18 12:17:06 Utworzono treść Jacek Górak Szukaj
        Porównaj