Menu Podmiotowe menu ikonka

Statut PCPR w Rzeszowie

Statut PCPR w Rzeszowie

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

Logotypy PCPR oraz jednostek

Logotypy

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzienie w Rzeszowie

Logo Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Logo Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

Logo Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Górnie

Przejdź do wpisu

Przepisy prawne regulujące działalność PCPR

USTAWY

 1. Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz 2096 z późn. zm.)

 2. Ustawa z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.)

 3. Ustawa z dnia 12.03.2014r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018r.  poz. 1508 z późn. zm.)

 4. Ustawa z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.)

 5. Ustawa z dnia 27.08.1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 511 z późn. zm.)

 6. Ustawa z 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1390 z późn. zm.)

 7. Ustawa z dnia 19.08.1994r o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1878),

 1. Ustawa z dnia  18.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000
  z późn. zm.)

 2. Ustawa z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1314 z późn. zm.)

 3. Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U z 2017r. poz. 682z późn. zm.)

 4. Ustawa z dnia z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1360 z późn. zm.)

 5. Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1025)

ROZPORZĄDZENIA

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.08.2012r.  w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 734 z późn. zm.),

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.),

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 11.07.2018r.  w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej |(Dz.U. z 2018r. poz. 1358),

 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.02.2014r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. z 2014r poz. 250),

 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.04.2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2018r. poz. 822),

 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U z 2011r. Nr 209, poz. 1245),

 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (Dz.U z 2011r. Nr 50, poz. 259),

 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.2015r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1482),

 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr. 230, poz. 1694 z późn. zm.),

 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004r. Nr 63, poz. 587),

 11.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.02.2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1945),

 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25.06.2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 926),

 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.02.2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. z 2002 Nr 17, poz. 162),

 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2027)

 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28.11.2007 w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U. z 2007r. Nr 228, poz. 1681)

 16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 18.12.2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007r. Nr 250, poz. 1875),

 17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25.05.2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1438),

 18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 18.06.2014r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania kart parkingowych (Dz.U. z 2014r. poz. 818)

 19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 24.06.2014r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji  blankietów (Dz.U. z 2014r. poz. 843),

 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22.12.2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292, poz. 1720),

 21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 09.12.2011r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 274, poz. 162),

 22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 03.08.2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. 2012r. poz. 954),

Przejdź do wpisu

Informacje ogólne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie (zwane dalej PCPR) to jednostka organizacyjna powiatu. Pod kierownictwem dyrektor p. Agnieszki Gabrowskiej, realizuje zadania z zakresu pomocy społeczne...

Przy PCPR w Rzeszowie działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. PCPR sprawuje także nadzór nad pięcioma domami pomocy społecznej, środowiskowym domem samopomocy, warsztatem terapii zajęciowej i mieszkaniem chronionym.

Wypełnianie wymienionych zadań jest obowiązkiem poszczególnych zespołów działających w PCPR w Rzeszowie.

PCPR w Rzeszowie realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (zwany dalej Organizatorem). W tym celu działa Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Do jego zadań należy kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, organizowanie szkoleń dla kandydatów i rodzin zastępczych. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym poprzez grupy wsparcia, rodziny pomocowe czy pomoc wolontariuszy. Organizator współpracuje ze środowiskiem lokalnym, a w tym z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi i leczniczymi, kościołami, związkami wyznaniowymi i organizacjami społecznymi. Ważnym zadaniem jest też prowadzenie poradnictwa i terapii dla rodzin zastępczych i dzieci oraz zapewnianie im pomocy prawnej. Organizator przekazuje także do ośrodków adopcyjnych informację o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, aby poszukiwać dla nich rodzin adopcyjnych. Wszystkie zadania realizowane są zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Powiatowym programem systemu i rozwoju pieczy zastępczej w powiecie rzeszowskim na lata 2015-2017.

System pieczy zastępczej obejmuje też szeroki dział świadczeń instytucjonalnych i rodzinnych form opieki zastępczej. Zadania te w PCPR w Rzeszowie realizuje Zespół ds. świadczeń pieczy zastępczej. Działania zespołu to:

 • zapewnienie dzieciom opieki zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, wspieranie procesu ich usamodzielnienia,
 • prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym,
 • finansowanie:
 1. świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,
 2. pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 • szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstałych zaległościach z tytułu nieponoszenia opłaty,
 • wytaczanie powództwa o zasądzenie alimentów wobec rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Działalność PCPR obejmuje także rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. Jej celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w uczestniczeniu w życiu społecznym. Realizowane jest to przez:

 • wyrabianie zaradności, aktywności i samodzielności osoby niepełnosprawnej,
 • likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
 • kształtowanie w społeczeństwie postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Zadania wobec osób niepełnosprawnych z terenu powiatu obejmują wiele form dofinansowania ze środków PFRON. Środki te przeznaczane są na:

 • turnusy rehabilitacyjne,
 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego,
 • sport, kulturę, turystykę i rehabilitację osób niepełnosprawnych,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • program Wyrównywania różnic między regionami,
 • program Aktywny Samorząd, który obejmuje dwa moduły podstawowe, w których wyszczególnione są obszary zgodne ze wskazanymi wcześniej formami finansowania ze środków PFRON. Szczegółowe informacje na temat Programu Aktywny Samorząd są na stronie internetowej.

PCPR w Rzeszowie organizuje i prowadzi również działania interwencji kryzysowej. Osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej obejmowane są pomocą i wsparciem Zespołu ds. pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie (zwane dalej OIK). Udzielana jest im pomoc psychologiczno-pedagogiczna i prawna oraz poradnictwo socjalne. OIK w Górnie, w uzasadnionych sytuacjach, zapewnia także schronienie na okres do trzech miesięcy.

Wszystkie formy pomocy dostępne są za darmo dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej, telefonicznie lub osobiście w siedzibie PCPR w Rzeszowie, ul. Batorego 9.

Przejdź do wpisu
Powrót