Menu Podmiotowe menu ikonka

Kryteria dochodowe z pomocy społecznej (od dnia 1 stycznia 2022 r.)

Kryteria dochodowe

Kryteria dochodowe z pomocy społecznej (od dnia 1 stycznia 2022 r.)

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 lipca 2021 r., poz. 1296 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

- dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776 zł
- dla osoby w rodzinie – w wysokości 600 zł.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Przejdź do wpisu

Realizowane zadania w ramach pomocy społecznej

Zadania

Pomoc społeczna rozumiana jako szereg zabiegów pomocowych skierowanych do rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub będących w kryzysie jest jedym z głównych obszarów działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. Różnorodnymi formami pomocy i wsparcia obejmowani są szczególnie ci, którzy samodzielnie nie potrafią poradzić sobie z trudnościami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w ramach prowadzonej działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym także realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, organizuje pomoc i wsparcie poprzez:

- udzielanie mieszkańcom powiatu informacji o prawach i uprawnieniach, które im przysługują,

- specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne i rodzinne, dostępne nieodpłatnie w siedzibie PCPR oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie,

- prowadzenie spraw dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szeroko rozumianej interwencji kryzysowej (w tym też z procedurą „Niebieskiej Karty”),

- prowadzenie i nadzór nad mieszkaniem chronionym,

- prowadzenie i nadzór nad domami pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz umieszczanie w DPS osób wymagających takiej pomocy,

- prowadzenie i nadzór nad ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. Środowiskowym Domem Samopomocy oraz umieszczanie w ŚDS osób z właściwym wskazaniem,

- udzielanie cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, dostosowanej do bieżących potrzeb pomocy.

Ważnym zadaniem realizowanym przez PCPR w Rzeszowie jest działalność związana ze szkoleniem i doskonaleniem umiejętności zawodowych kadry pomocy społecznej z terenu powiatu rzeszowskiego. W obrębie tego zadania realizowane jest także doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

W swych działaniach PCPR w Rzeszowie inicjuje aktywność społeczności lokalnych, tworzy pomost pomiędzy różnymi, do niedawna zupełnie odrębnie działającymi, instytucjami, wytwarza przestrzeń do budowania wyspecjalizowanych sieci pomocowych w powiecie, buduje platformę współpracy i interdyscyplinarnego podejścia do diagnozy ludzkich potrzeb oraz sposobów ich realizacji. Duży nacisk kładzie na dialog osób, instytucji i organizacji. Poprzez cykliczną organizację spotkań z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej czy asystentami rodzin kształtuje obszar współpracy różnych podmiotów działających w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej.

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie:

- opracowuje i realizuje programy profilaktyczne w celu udzielania specjalistycznej pomocy w zakresie kształcenia prawidłowych metod wychowawczych w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,

- zapewnia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie,

- opracowuje i realizuje programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

- opracowuje i realizuje powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Podstawa prawna:

  1.  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Przejdź do wpisu

Informacja

  • 18 lutego 2015

„TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM” w dniach 23 -28 lutego 2015 roku Harmonogram dyżurów STOWARZYSZENIA PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY W PRZEWORSKU WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE  ...

Przejdź do wpisu
Powrót