Menu Podmiotowe menu ikonka

2023 rok - Koszty utrzymania i odpłatności za pobyt w DPS

2023 rok - Koszty utrzymania i odpłatności za pobyt w DPS

KOSZT UTRZYMANIA

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Koszt ten stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do  tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby w dniu jej skierowania.

Postępowanie w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej prowadzi ośrodek pomocy społecznej, który skierował osobę do DPS.

 

Przejdź do wpisu

Kierowanie/umieszczanie w DPS

Kierownie do DPS

Procedura umieszczania w DPS:

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i w formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Świadczone przez dom pomocy społecznej usługi uwzględniają poczucie wolności, intymności, godności oraz bezpieczeństwa mieszkańców jak również stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Osoba zainteresowana usługami domu pomocy społecznej składa wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Ośrodek prowadzi postępowania o skierowanie do określonego typu domu, gromadzi odpowiednią dokumentację, którą wraz z decyzją kierującą przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

Podstawą zamieszkania w domu pomocy społecznej jest decyzja o umieszczeniu, która wskazuje konkretny dom pomocy, w którym ma być umieszczona osoba wymagająca pomocy.

Decyzję o umieszczeniu wydaje Starosta lub działający z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, po dokonaniu formalno – merytorycznej weryfikacji całej dokumentacji przesłanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z decyzją kierującą. Jeśli z powodu braku miejsc nie jest możliwe umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej zostaje ona umieszczona na liście oczekujących.

Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.

Przejdź do wpisu

Domy Pomocy Społecznej w Powiecie Rzeszowskim

Domy Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej

PCPR sprawuje nadzór nad pięcioma domami pomocy społecznej:

1. DPS w Dynowie,

2. DPS w Chmielniku,

3. DPS w Górnie,

4. DPS w Kąkolówce,

5. DPS w Łące.

Więcej szczegółowych informacji o powyższych domach można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Przejdź do wpisu

2021 rok - Koszty utrzymania i odpłatności za pobyt w DPS

  • 03 lutego 2022

Koszty utrzymania DPS

KOSZT UTRZYMANIA

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Koszt ten stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do  tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby w dniu jej skierowania.

Postępowanie w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej prowadzi ośrodek pomocy społecznej, który skierował osobę do DPS.

ZARZADZENIE NR II 1 2021 STAROSTY RZESZOWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia sredniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkanca w domach pomocy spolecznej w Powiecie Rzeszowskim w roku 2021

Przejdź do wpisu
Powrót