Menu Podmiotowe menu ikonka

Ważna informacja

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie informuje, że w  związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego przestają obowiązywać przepisy pozwalające n...

Przejdź do wpisu

Poszukiwanie lekarza - członka składu orzekającego

Poszukiwanie lekarza - członka składu orzekającego

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie  informuje,  że podejmie współpracę z lekarzem  – członkiem składu orzekającego

Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia o specjalności:

– lekarz ortopeda,

– lekarz laryngolog,

– lekarz okulista,

– lekarz specjalizujący się w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Zadania lekarza w Zespole:

- weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o niezbędne wyniki badań diagnostycznych oraz inne dokumenty związane ze stanem zdrowia osoby zainteresowanej mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;

- udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego;

- wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów:

– orzeczeń o niepełnosprawność,

– orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,

–  orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Warunkiem niezbędnym udziału lekarza – członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie  Podkarpackim, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawność i stopniu niepełnosprawności.

Szkolenia odbywają się w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie i są bezpłatne. Warunkiem zgłoszenia do udziału w szkoleniu jest powołanie osoby zainteresowanej do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o  Niepełnosprawności.

Lekarz – członek składów orzekających zatrudniony będzie w Zespole na podstawie umowy zlecenia . Przedmiotem umowy będzie wydanie stosownego orzeczenia, za które zleceniobiorca otrzymuje ustalone wynagrodzenie.

Składy orzekające Zespołu zbierają się w siedzibie Powiatowego Zespołu  do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie, przy ulicy Batorego 9, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, od poniedziałku do piątku. 

Szczegółowych informacji udziela Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  Pani Agnieszka Capińska tel. 519-586-107. 

Przejdź do wpisu

Informacja na temat symboli niepełnosprawności w orzeczeniach

Informacja  

W dniu 27 czerwca 2018 r. został opublikowany wyrok  Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 19 czerwca  2018r. sygn. akt. SK 19/17 (Dz. U z 2018r. poz 1241), w którym Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu skargi konstytucyjnej dotyczacej ujawnienia symbolu przyczyny niepełnosprawności  w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności orzekł, iż § 13 ust.2 pkt 9 w związku z § 32 ust.2 pkt.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2015r. poz 1110 orza z 2017 poz 1541)  jest niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.


Wejście w życie wyroku powoduje, że z dniem  27 czerwca 2018 r. zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności utraciły podstawę prawną do zamieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P - choroby psychiczne” w wydawanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności. Niedopuszczale jest też zamieszczanie wskazanego symbolu przyczyny niepełnosprawności w uzasadnieniach orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Przejdź do wpisu

Informacje ogólne o Powiatowym Zespole

Informacje ogólne

System orzekania o niepełnosprawności dla celów pozarentowych działa w strukturach dwuinstancyjnych:

I instancja – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół powołany jest przez starostę po uzyskaniu zgody wojewody.

II instancja – odwoławcza – Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół powołuje wojewoda.

Osoba niezadowolona z decyzji Powiatowego Zespołu może złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim.

Ochrona praw osób niepełnosprawnych umożliwia też osobie niezadowolonej z rozstrzygnięć zespołu wojewódzkiego odwołanie się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego.

Siedziba i kancelaria Powiatowego Zespołu mieści się w Rzeszowie ul. Batorego 9.

Zespołem kieruje Przewodniczący Powiatowego Zespołu, który reprezentuje zespół na zewnątrz i organizuje jego obsługę administracyjno-biurową.

Godziny pracy zespołu – od poniedziałku do piątku – godz. 7:30 ÷15:30,

Telefony: (17) 859 48 23 wew. 3 (następnie 1 lub 2), 519 586 021 lub 519 586 107.

DRUKI WNIOSKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA

W aktualnym systemie prawnym działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności regulują niżej wymienione przepisy:

    ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
    ustawy z dnia 23 października 2013 r. – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446),
    ustawy z dnia 10 października 2014r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1589),
    rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U nr 139, poz. 1328 ze zm.),
    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U nr 17, poz.162 ze zm.),
    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN) (Dz. U. nr 228, poz.1681),
    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności (Dz. U nr 7, poz.250),
    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 870),
    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania kart parkingowych (Dz. U. z   2014 r. poz. 818 ),
    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 843).

Przejdź do wpisu

Informacja na temat legitymacji

  • 14 stycznia 2019

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie informuje: Z dniem 1 sierpnia 2017r. zmieniły się przepisy dotyczące wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stop...

Przejdź do wpisu

Dzień otwarty

  • 11 maja 2015

INFORMACJA Z DNIA OTWARTEGO W POWIATOWYM ZESPOLE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

  • 23 kwietnia 2015

Przejdź do wpisu

Informacja

  • 10 października 2019

Karty parkingowe Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 r. zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym karta parkingowa wydawana...

Przejdź do wpisu
Powrót