Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Rzeszowie
ul. Batorego 9
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

p o d i n s p e k t o r a

1.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
3)    niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,
4)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
5)    wykształcenie wyższe magisterskie,
6)    co najmniej 2 - letni staż pracy w formie zatrudnienia, stażu w jednostkach samorządu terytorialnego,
7)    znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
8)    znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,
9)    znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
10)    znajomość przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
11)    znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
12)    znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

2.    Wymagania dodatkowe:
1)    doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
2)    umiejętność pracy w systemie EKSMOON – Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania Osób Niepełnosprawnych,
3)    umiejętność obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów e-doc,
4)    umiejętność obsługi edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
5)    zdyscyplinowanie, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
6)    łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:   
1)    obsługa administracyjno-biurowa Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz posiedzeń składów orzekających,
2)    praca w systemie EKSMOON – Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania Osób Niepełnosprawnych,
3)    ocena formalna wniosków w sprawie ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
4)    sporządzanie projektów orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności
5)    archiwizacja i zabezpieczanie dokumentów,
6)    udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych,


4.    Informacja o  warunkach pracy na stanowisku:
1.    praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,
2.    praca na miejscu,
3.    praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie,
4.    praca w budynku na I piętrze z windą.

5.    Wymagane dokumenty
Dokumenty wymagane od kandydatów biorących udział w naborze:

1)    list motywacyjny,
2)    kwestionariusz osobowy – (wzór załącznik nr 1),
3)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4)    kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
5)    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,  
6)    kserokopie posiadanych opinii i referencji,
7)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw z publicznych – (wzór załącznik nr 2),
8)    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – (wzór załącznik nr 2),
9)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  – (wzór załącznik nr 2),
10)    oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii – (wzór załącznik nr 2),
11)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1 – (wzór załącznik nr 3),
12)    oświadczenie o stanie zdrowia.

6.     Informacje dodatkowe.
1.    W miesiącu październiku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zwanym dalej też PCPR, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej był wyższy niż 6 %.
2.    Wyłoniony w drodze naboru kandydat na pracownika samorządowego zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.
3.    Oferty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w PCPR” osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Batorego 9, Kancelaria pok. 211 do dnia 5 grudnia 2022r. do godz.15.30. lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Batorego 9 35-005 Rzeszów. Decyduje data wpływu do urzędu.
4.    Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej PCPR.
5.    Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Rzeszowie po określonym wyżej terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
6.    List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
7.    Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalisty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalisty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Rzeszowie
ul. Batorego 9
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY


 s p e c j a l i s t y

1.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
3)    niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,
4)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
5)    wykształcenie wyższe magisterskie,
6)    co najmniej 5 - letni staż pracy w formie zatrudnienia, stażu w jednostkach samorządu terytorialnego,
7)    znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
8)    znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,
9)    znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
10)    znajomość przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
11)    znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2.    Wymagania dodatkowe:
1)    doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
2)    umiejętność obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów e-doc,
3)    umiejętność obsługi edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
4)    umiejętność obsługi platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia
5)    zdyscyplinowanie, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
6)    łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
7)    prawo jazdy kat. B.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:   
Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
1)    rozpatrywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych m. in. w zakresie:
a)    zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
b)    sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych,
c)    likwidacji barier w komunikowaniu się,
2)    sporządzanie sprawozdawczości, analiz,
3)    prowadzenie monitoringu i rozliczeń finansowych,
4)    udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.
5)    praca w systemie elektronicznego obiegu dokumentów e-doc,
6)    praca na platformie SOW – Systemu Obsługi Wsparcia.


4.    Informacja o  warunkach pracy na stanowisku:
1.    praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,
2.    praca na miejscu i wyjazdy w teren,
3.    praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie,
4.    praca w budynku na I piętrze z windą.

5.    Wymagane dokumenty
Dokumenty wymagane od kandydatów biorących udział w naborze:

1)    list motywacyjny ze szczegółowym opisem doświadczenia zawodowego,
2)    kwestionariusz osobowy – (wzór załącznik nr 1),
3)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4)    kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
5)    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,  
6)    kserokopie posiadanych opinii i referencji,
7)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw z publicznych – (wzór załącznik nr 2),
8)    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – (wzór załącznik nr 2),
9)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  – (wzór załącznik nr 2),
10)    oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii – (wzór załącznik nr 2),
11)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1 – (wzór załącznik nr 3),
12)    oświadczenie o stanie zdrowia.

6.     Informacje dodatkowe.
1.    W miesiącu październiku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zwanym dalej też PCPR, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej był wyższy niż 6 %.
2.    Wyłoniony w drodze naboru kandydat na pracownika samorządowego zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.
3.    Oferty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty w PCPR” osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Batorego 9, Kancelaria pok. 211 do dnia 5 grudnia 2022r. do godz.15.30. lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów. Decyduje data wpływu do urzędu.
4.    Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej PCPR.
5.    Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Rzeszowie po określonym wyżej terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
6.    List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
7.    Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora

  • 18 grudnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ogłasza nabór na podinspektora. OGŁOSZENIE O NABORZE (skan) OGŁOSZENIE O NABORZE (wersja edytowalna) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY OŚWIADCZENIA OŚ...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze

  • 19 grudnia 2014

Rzeszów, dn. 19.12.2014 r. WYBÓR KANDYDATA Rzeszów, dn. 12.12.2014 r.   LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA FORMALNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w R...

Przejdź do wpisu

NABÓR KANDYDATÓW

  • 19 lipca 2012

Przejdź do wpisu