Menu Podmiotowe menu ikonka

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolówce

ŚDS w Kąkolówce

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Kąkolówce jest ośrodkiem wsparcia, dziennego pobytu przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu i zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.


Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej na podstawie umowy z Powiatem Rzeszowskim na powierzenie realizacji zadania publicznego zawartej w dniu 29.12.2010 r. W swojej bieżącej działalności Dom realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, poprzez udzielanie wsparcia osobom chorym psychicznie niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. 249 t.j.).


Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolówce mieści się w przyziemiu DPS. Otoczony jest małym ogrodem, bez barier architektonicznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolówce świadczy usługi na rzecz uczestników, głównie w formie indywidualnych lub zespołowych treningów oraz poradnictwa i terapii. W ramach zajęć organizowane są:

- trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: dbania o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami, np. w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kulturalnych,

- nauka sposobów na spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,

- poradnictwo psychologiczne oraz wyjazdy z uczestnikami do przychodni specjalistycznej,

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, refundacji NFZ, w realizacji recept,

- terapia zajęciowa- zajęcia prowadzone w kilku pracowniach np. plastycznej, stolarskiej, kulinarnej, komputerowej,

- terapia ruchowa, zajęcia kulturalno- oświatowe – w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja, rehabilitacja lecznicza.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolówce w ramach terapii pracują także w ogrodzie i ogródku warzywnym.

ŚDS w Kąkolówce dysponuje bogatą i urozmaiconą ofertą imprez kulturalno – oświatowych, sportowych i rekreacyjnych, zapewnia uczestnikom 2 posiłki dziennie, które są przygotowywane w ramach treningu kulinarnego, wszyscy uczestnicy mają zapewniony darmowy transport do i z placówki.

Przejdź do wpisu

Kierowanie/umieszczanie w ŚDS

Kierowanie do ŚDS

Osoby, które z powodu choroby potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu, mogą skorzystać z usług opiekuńczych i specjalistycznych dostępnych w Środowiskowym Domu Samopomocy (ŚDS).

Jak otrzymać skierowanie do ŚDS:

– wniosek o skierowanie do ŚDS składa osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny,

– do wniosku dołączyć trzeba wymagane dokumenty (patrz niżej),

– wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to skierowanie,

– pracownik socjalny, po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby, która stara się o skierowanie do ŚDS,

– ośrodek pomocy społecznej przekazuje komplet dokumentów razem z wywiadem środowiskowym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie (PCPR),

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, po analizie dokumentacji osoby starającej się o miejsce w ŚDS, wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu lub decyzję odmowną,

– pierwsza decyzja o skierowaniu osoby do ŚDS wydawana jest na czas określony (nie dłużej niż 3 miesiące), aby zespół ŚDS określił potrzeby osoby i zaproponował dla niej indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego oraz czas potrzebny do jego realizacji,

– po dokonaniu w/w oceny, następna decyzja o uczestnictwie w zajęciach ŚDS wydawana jest także na czas określony, uzgodniony z kierownikiem ŚDS, potrzebny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.

Wymagane dokumenty:

– wniosek (napisany własnoręcznie) o skierowanie osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy,

– wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS, w miejscu zamieszkania tej osoby (dołącza ośrodek pomocy społecznej),

– zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,

– zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba ubiegająca się o skierowanie takie posiada.

Korzystanie z usług ŚDS w Kąkolówce jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Rzeszowie ul. Batorego 9, tel. (17) 859-48-23 wew. 4 lub 519 585 761.

Przejdź do wpisu
Powrót