Menu Podmiotowe menu ikonka

Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza może być sprawowana w formie:

- placówki opiekuńczo-wychowawczej;

- regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;

- interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania. Może być prowadzona jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu: socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego lub rodzinnego.

Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko przyjmuje się:

- na podstawie orzeczenia sądu;
- w przypadku, gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
- na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest możliwe w przypadku, gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa albo, gdy w danej placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może nadal przebywać placówce dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza ma za zadanie:

- zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
- realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
- umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
- podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
- zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
- obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
- zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Realizując powyższe zadania placówka opiekuńczo-wychowawcza współpracuje z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Przejdź do wpisu

Placówki opiekuńczo-wychowawcze w powiecie rzeszowskim

Placówki opiekuńczo-wychowawcze w powiecie rzeszowskim

Do 31.08.2019 r. w powiecie rzeszowskim  funkcjonowała Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łące przeznaczona dla 30 wychowanków. Od dnia 1 września 2019 roku na jej miejsce zostały utworzone dwie placówki dla 14 wychowanków każda:

Dom dla dzieci i młodzieży „Nadzieja” w Łące 35-317 Łąka 260 AB, tel. (17) 772 42 71

Dom dla dzieci i młodzieży „Nadzieja” w Łące. Placówka realizuje zadania placówki typu socjalizacyjnego. Dysponuje 14 miejscami dla wychowanków. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim.

„Dom Opatrzności” dla dzieci i młodzieży w Łące 35-317 Łąka 260 A, tel. (17) 772 42 71

„Dom Opatrzności” dla dzieci  i młodzieży w Łące. Placówka przeznaczona jest dla 14 wychowanków. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim.Dom Opatrzności”  łączy zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej.

Dom dla Dzieci i Młodzieży Przystań, ul. Kościuszki 26, 36-020 Tyczyn, tel. (17) 221 96 58

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tyczynie jest placówką, która w okresie swojej działalności ulegała przekształceniom, a działalność była dostosowywana do potrzeb i do zmieniających się przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do 2006 roku placówka działała, jako Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych łącząc placówkę typu interwencyjnego z placówką typu socjalizacyjnego. Od lipca 2006 roku zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu, ZPOW w Budziwoju został przekształcony w Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą typu socjalizacyjnego. W 2020 roku placówka zmieniła swoją siedzibę i obecnie mieści się w Tyczynie, ul. Kościuszki 26.

Wszystkie placówki zapewniają całodobową opiekę dla przebywających tam dzieci. Placówki opiekuńczo – wychowawcze umożliwiają dzieciom kontakt z rodziną, dbają o prawidłową realizację wszystkich potrzeb dzieci. W razie potrzeby organizują specjalistyczną pomoc i wsparcie.

Przejdź do wpisu

Informacja o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Informacja o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Wolne miejsca w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego

Aktualna informacja o wolnych miejscach w placówkach znajduje się na naszej stronie www TUTAJ.

Przejdź do wpisu
Powrót